Forretningsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1 Disse forretningsbetingelser (“Forretningsbetingelser”) finder anvendelse på alle aftaler og retsforhold mellem Decato ApS, Kigkurren 8D, 2. tv., 2300 København S, CVR-nr. 30988361 (“Decato”) og Decatos kunder. Forretningsbetingelserne gælder således bl.a. for Decatos konsulentarbejde, Decatos grafiske arbejde samt Decatos levering af webløsninger, herunder webstrategi, design, udvikling af hjemmeside og/eller webshop, integration af nyhedsbrevssystem, supportabonnementer samt planlægning af online marketing kampagner (“Webløsninger”).

1.2 Ved indholdsmæssig uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og individuelt aftalte vilkår mellem Decato og kunden har de individuelt aftalte betingelser forrang, såfremt disse er aftalt skriftligt.

1.3 Kunden accepterer, at Forretningsbetingelserne er en integreret del af en given aftale, ved underskrivelsen af den individuelle aftale mellem Decato og kunden.

 

2. WEBLØSNINGER

2.1 Decato og kunden indgår særskilt aftale om detaljerne i vilkårene for udviklingen af kundens Webløsning, herunder kravspecifikationer, tidsramme og finansielle betingelser. Vilkårene for den pågældende aftale anføres i en projektbeskrivelse (“Projektbeskrivelsen”), der sammen med Forretningsbetingelserne vedlægges samarbejdsaftalen (“Samarbejdsaftalen”). Samarbejdsaftalen underskrives af begge parter.

2.2 Decato er alene ansvarlig for at udvikle Webløsninger, konsulentarbejde og/eller grafisk arbejde i overensstemmelse med Projektbeskrivelsen. Medmindre andet aftales skriftligt mellem Decato og kunden, har kunden ansvaret for at levere det for projektet relevante tekst- og billedmateriale.

2.3 Webløsninger optimeres med de nyeste og mest anvendte internet browsere, der findes på markedet. Såfremt kunden ønsker deres Webløsninger optimeret til specifikke browsere eller ældre versioner, skal kunden konkret forespørge Decato om muligheden herfor.

2.4 Såfremt der opstår fejl i relation til den af Decato leverede Webløsning inden 30 dage efter et projekts afslutning, har Decato ansvaret for at udbedre disse mangler uden yderligere beregning for kunden. Opstår fejlen senere end 30 dage efter projektets afslutning, skal kunden afholde udgifterne i forbindelse med udbedringen.

2.5 Ændringer til Samarbejdsaftalen, herunder til Projektbeskrivelsen og Forretningsbetingelserne, skal godkendes skriftligt af Decato og kunden for at være gyldige.

2.6 Kunden forpligter sig til at anvende den tildelte Webløsning og de dertil knyttede ydelser i overensstemmelse med gældende ret, jf. herunder punkt 10.3.

 

3. PLATFORME

3.1 Decato indgår i et samarbejde med A/S ScanNet (“ScanNet”). ScanNet er en IT-virksomhed, der bl.a. tilbyder produkter inden for kommerciel webhosting, serverhosting, domæneregistrering, shopping-systemer, betalingsløsninger, CMS-systemer, ERP-integration, databaseløsninger samt IT-outsourcing (”Platforme”). Decato er certificeret designpartner hos ScanNet.

3.2 Decato er gennem aftale med ScanNet ansvarlig for salget og administrationen af de fra ScanNet hostede Platforme. Det betyder, at salget af ScanNets Platforme faktureres af Decato. Herudover indebærer det, at support vedrørende Platformene hovedsageligt sker gennem Decato.

3.3 De relevante fysiske servere er placeret hos ScanNet. Således har ScanNet ansvaret for driften af serverne, herunder ansvaret for vedligeholdelse af serverne og for foretagelse af backup af Webløsningen. ScanNet foretager differens backup af Webløsningen dagligt. Fuld backup udføres én gang ugentligt.

3.4 Ved behov for support kan Decato træffes inden for normal åbningstid: Mandag til fredag kl. 9.00-16.00 på tlf. 3695 3410 eller på mobil 6168 0112/2225 7940. Hvis Platformen er nede eller på anden måde fejler uden for Decato’s åbningstid, kan ScanNet kontaktes direkte mandag til fredag kl. 8.00-24.00, lørdag, søndag og helligdage kl. 10.00-16.00 på tlf. 7553 3500. Ligeledes kan ScanNet kontaktes direkte i forbindelse med ferie og helligdage.

3.5 Ved oprettelse af et domænenavn indestår Kunden for, at kunden har retten til det pågældende navn. Kunden er forpligtet til at friholde Decato for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavnet krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

3.6 Kunden forpligter sig til at anvende den tildelte Platform og de dertil knyttede ydelser i overensstemmelse med gældende ret, jf. herunder punkt 10.3.

 

4. BETALING

4.1 I forbindelse med projekter vedrørende design og programmering af Webløsninger skal kunden betale 50 % af det samlede vederlag, der er aftalt i henhold til Samarbejdsaftalen, i forbindelse med kundens godkendelse af det af Decato udarbejdede webdesign. De resterende 50 % betales af kunden, når Webløsnigen leveres til kunden i en form, hvor den er klar til indsættelse af tekster og/eller produkter. Ved længerevarende opgaver forbeholdes ret til at del-fakturere hver den 1. i måneden.

Aftale om fakturering forud kan aftales i forbindelse med det enkelte projekt.

4.2 Kunden betaler løbende 6 måneder forud i forbindelse abonnementsaftaler.

4.3 Betaling for korrekturgange – foruden de i tilbuddet indeholdte – beregnes efter en fast timepris på kr. 950. Ændringer til grafisk design, wireframes eller funktionalitet efter endelig godkendelse heraf faktureres ligeledes efter timepris. Der faktureres for hvert påbegyndt 30. minut.

4.4 Alle priser er eksklusiv moms.

4.5 Fakturerede beløb forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.

4.6 Ved kundens forsinkede betaling beregnes morarente. Morarenten vil blive beregnet af det skyldige beløb pr. måned fra forfaldstidspunktet. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser tillægges regningsbeløbet kr. 100 for hver rykkerskrivelse.

 

5. OPSIGELSE

5.1 Opsigelse af en Samarbejdsaftale skal ske skriftligt senest 5 dage efter Samarbejdsaftalens indgåelse. Opsigelsen skal være underskrevet af kunden selv. Såfremt Decato er begyndt at arbejde på det pågældende projekt, faktureres den tid eller periode, som er forløbet indtil Decatos modtagelse af opsigelsen. Der tillægges et administrationsgebyr på kr. 1.500.

5.2 Et abonnement kan af kunden opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af den pågældende abonnementsperiode. Hvis abonnementet ikke opsiges, påbegynder en ny abonnementsperiode automatisk. Decato kan opsige et abonnement med 6 måneders varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

 

6. MISLIGHOLDELSE

I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er Decato berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. kundens manglende betaling af forfaldne beløb samt kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de af Samarbejdsaftalen omhandlede ydelser.

 

7. KUNDENS FORPLIGTELSER

7.1 Kunden er uberettiget til at foretage indgreb i Decatos hardware, software, installation og anden udvikling.

7.2 Kunden har ansvaret for, at det på ScanNets servere lagrede materiale er i overensstemmelse med dansk ret og i øvrigt overholder skrevne såvel som uskrevne etiske retningslinjer i relation til internettet.

7.3 Kunden er forpligtet til at overholde de i Projektbeskrivelsen og Samarbejdsaftalen fastsatte deadlines.

7.4 Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, har kunden ansvaret for selv at anskaffe det for Webløsningen nødvendige hardware samt softwarelicenser.

 

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1 Med mindre Decato og kunden har indgået særskilt skriftlig aftale herom, overfører Decato ved indgåelsen eller opfyldelsen af Samarbejdsaftalen ingen immaterielle rettigheder til kunden. Kunden opnår ingen ejendomsret eller andre uigenkaldelige rettigheder til relevante Webløsninger eller andre af de af Decato ydede ydelser.

8.2 I forbindelse med projekter angående grafisk design udleverer Decato som udgangspunkt ikke arbejdsfilen til kunden. Kunden har dog mulighed for at frikøbe filen. Eventuelle specialfonte udleveres ikke i forbindelse med kundens frikøb af arbejdsfilen.

 

9. KUNDEOPLYSNINGER OG DATABEHANDLING

9.1 I relation til kundens data er Decato databehandler, og kunden er den dataansvarlige. Decato handler alene efter instruks fra kunden. Decato skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen. Decato skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

9.2 I forbindelse med indgåelse af aftale mellem Decato og kunden, vil Decato i sin kundedatabase registrere kundeoplysninger, herunder navn på virksomhed, CVR-nummer, adresse, kontaktperson(er), telefonnummer og e-mail. Decatos behandling af sådanne oplysninger vil ske i overensstemmelse med persondataforordningen.

9.3 Kunden er forpligtet til løbende at meddele Decato om eventuelle ændringer i de nævnte oplysninger.

Læs mere om vores persondatapolitik og underleverandører her.

 

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Decato er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Decato med de nedenfor anførte begrænsninger.

10.2 Kundens benyttelse af de af Decato ydede Webløsninger sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. Decato påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til kundens trafik eller data.

10.3 Kundens anvendelse af udviklede EDB-systemer, websider med tilhørende del-elementer (bl.a. grafiske elementer, program-scripts, Java-applets og databaser), sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. Decato påtager sig således ingen former for ansvar for indholdet af de informationer, som kunden modtager fra eller afgiver til Internettet. Dette gælder uanset, hvor disse informationer måtte befinde sig eller hidrøre fra, også selvom Decato måtte have bistået kunden i formuleringen og udformningen af materialet. Denne ansvarsfraskrivelse gælder bl.a. i relation til rigtigheden, lovligheden og lødigheden af de nævnte informationer.

10.4 Decato fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab, som kunden lider i forbindelse med kundens benyttelse af Webløsningen eller Decatos ydelser i øvrigt, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Webløsningen eller Decatos ydelser i øvrigt, uanset årsagen hertil.

10.5 Decato fraskriver sig ansvaret for driftstab, følgeskader, tab af data, retablering af data og andre indirekte tab.

10.6 Decato kan ikke holdes ansvarlig for forhold, som kan henføres til mangelfulde ydelser fra relevante underleverandører eller samarbejdspartnere, herunder ScanNet.

10.7 Decato tager forbehold for, at Decato ikke kan holdes ansvarlig under henvisning til en strengere ansvarsbedømmelse end culpa.

10.8 Hvis Decato skulle blive holdt erstatningsansvarlig, herunder i forbindelse med forsinket eller ikke leveret Webløsning, er Decatos erstatningsansvar begrænset til kr. 25.000. Under alle omstændigheder kan beløbet ikke overstige betalingen for den ydelse, som har givet anledning til, at kravet rejses.

10.9 Decato kan ikke holdes erstatningsansvarlig for forsinket levering af Webløsninger, der skyldes mangelfulde informationer fra kunden eller opståede tekniske implikationer i forbindelse med programmering af specialtilpassede løsninger. Decato skal så vidt muligt give kunden et rimeligt forudgående varsel.

 

11. FORCE MAJEURE

For det tilfælde, at Decato ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse, som følge af forhold, der ligger udenfor Decatos kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lock-out, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende skal Decato være frigjort fra de mellem parterne aftalte leveringsforpligtelser, så længe en sådan situation består.

 

12. DRIFTSIKKERHED

12.1 Decato forbeholder sig ret til at begrænse eller indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

12.2 Såfremt en sådan begrænsning eller indskrænkning bliver aktuel, vil Decato bestræbe sig på at give kunden et rimeligt forudgående varsel.

 

13. FORTROLIGHED

13.1 Kunden er forpligtet til at fortroligholde oplysninger om individuelt aftalte vilkår og priser.

13.2 Decato er forpligtet til at holde kundens data og informationer fortrolige med de undtagelser, der fremgår af Samarbejdsaftalen, herunder Projektbeskrivelsen og Forretningsbetingelserne. Tavshedspligten gælder Decatos medarbejdere, underleverandører og eksterne rådgivere, der måtte medvirke til Decatos levering af sine ydelser. Decatos såvel som kundens fortrolighedsforpligtelse gælder også efter ophør af Samarbejdsaftalen.

13.3 Uanset Decatos forpligtelse til at holde kundens informationer fortrolige, har Decato ret til (i) at benytte kunden som reference, (ii) at bruge kundens logo på Decatos hjemmeside og øvrige markedsføringsmaterialer, samt (iii) at udsende pressemeddelelse om kundens køb af ydelser hos Decato.

 

14. TVISTER OG LOVVALG

14.1 Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret. Decato og kunden er forpligtet til at søge eventuelle tvister løst gennem forhandling. Tvister, som Decato og kunden ikke kan løse i mindelighed, skal indbringes for de danske domstole med Københavns Byret som første instans.

14.2 Eventuelle retsafgørelser samt øvrige forholder, der betyder, at et eller flere vedtagne vilkår og betingelser bliver erklæret ugyldige, medfører ikke ugyldighed for de i øvrigt gældende vilkår og betingelser i henhold til Samarbejdsaftalen, herunder Projektbeskrivelsen og Forretningsbetingelserne.

 

15. OPHÆVELSE

Decato er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve en Samarbejdsaftale indgået med kunden som følge af kundens væsentlige misligholdelse, herunder ved væsentlig misligholdelse af Forretningsbetingelserne.

 

16. ADGANG TIL OVERDRAGELSE

Decato er berettiget til frit at overdrage aftaleforholdet med kunden til et koncernforbundet selskab eller tredjemand uden varsel, forudsat overdragelsen sker på uændrede vilkår for kunden. Kunden kan ikke overdrage aftaleforholdet eller øvrige rettigheder og forpligtelser, med mindre kunden har indhentet Decatos skriftlige godkendelse.

Nyt spændende
projekt?

Skriv til os og vi vender tilbage hurtigst muligt

Kontakt os

Ring til os alle hverdage fra 9-17 til en snak om dit næste projekt.

Skriv til os eller giv et ring.

decato ApS
Kigkurren 3, 1. sal
Islands Brygge
2300 København S

+45 3695 3410

mail@decato.dk